Pravidla - lif.czskbohemia.cz
Dnes je:
11. prosinec 2019
Svátek má:
Dana
Pravidla

Nove pravidlo se týka shazovani serveru nějakým hráčem , a to úmyslně!!! Od dnešního dne to je 20/03/2018.Pokud někdo bude mit profil na stemu skrytý , adminy hernich serveru Bohemia to bude bráno , jako schovani se za skrytou identitu . Tento hráč bude BAN na vsechny herni servery czskbohemia.eu
English: Please be aware about new important server rule valid from 20th of March 2018. According to negative experiences we are forced to ban each player responsible for deliberate server crash Life is Feudal. CZ / SK Bohemia Server Administrator reserves the right to ban Steam client with hidden identity as possible threat for server, if client will not verified by our members, at all czskbohemia.eu servers.
Aktualizováno 20. března 2018, 18:08:12, Aleš Mach

Valecny stav je valecny stav a nechtejte resit zabijeni .
Aktualizováno 5. listopadu 2017, 21:52:58, Aleš Mach

Je zakazano pouzivat personal claim , dokud neni opraveno vyvojari hry ono neznicitelne okoli tohoto claimu i v JH . Pouziti tohoto claimu bude trestano snizenim Guild claimu o jeden stupen .
Aktualizováno 30. října 2017, 18:27:54, Aleš Mach

O tom co je a co neni poruseni pravidel rozhoduje Admin a to bez diskuze. Po vyhodnoceni vsech okolnosti , ktere mu byli dany se zavazuje , ze vyslechne obe strany a udela si nazor a potresta vinika ci viniky. O tom zda a jak potrestal admin hrace rozhoduje pouze admin, admin nikdy nedba doporuceni hrace tresta nezavisle na hracich .Trest vynese Admin osobne na TS s oduvodnenim . Admin je ten kdo ma bezhradne pravo a o jeho nazoru se nedebatuje . pokud bude nekdo zlehcovat a nebo urazet admina za jeho nelehkou praci , bude potrestan BANem na 48 hodin. Pokud mate pocit , ze Admin zneuzil tohoto prava mate moznost si sehnat svedky a otevrit spor o tom jestli ona situace vznikla jak byla popsana.
Aktualizováno 23. října 2017, 12:22:14, Aleš Mach

Kdo bude zneužívat chyb a nedostatků v pravidlech, stejně tak i bugů hry, bude upozorněn. Pokud se to bude dále opakovat, hráči bude permanentně zablokován jeho Steam účet.
English: Who will abuse the bugs and deficiencies in the rules as well as the game bugs will be notified. If this happens again, the player will permanently block his Steam account.
Aktualizováno 22. října 2017, 10:22:21, Petr Zlatohlávek

Provoz serveru není zadarmo. Pokud chcete přispět na chod serveru, budeme rádi za každý příspěvek. Tento příspěvek není vázán na obchod či jiné výhody ve hře. č. účtu je 218393433 / 0600 IBAN je CZ51 0600 0000 0002 1839 3433, SWIFT: AGBACZPP
English: Server operation is not free. If you want to contribute to the running of the server, we will be happy for each post. This post is not tied to business or other benefits in the game. Account No 218393433/0600 IBAN is CZ51 0600 0000 0002 1839 3433, SWIFT: AGBACZPP
Aktualizováno 23. listopadu 2017, 14:28:08, Petr Zlatohlávek

Adresa Teamspeaku je ts3.cz:9070, kde budou mít všichni hráči stejná jména jako na herním serveru. Každý rod dostane svoji místnost, která bude chráněna heslem, které si hráči sami zvolí. Použítí našeho TS je povinné alespoň pro leadera guildy neboť admin občas potřebuje komunikovat s hráči přímo.
English: The Teamspeak address is ts3.cz:9070, where all players will have the same names as the game server. Each gender will have its own room that will be protected by a password that the players will choose for themselves. Using our TS is mandatory at least for the Guild Leader as the admin occasionally needs to communicate with the players directly.
Aktualizováno 22. října 2017, 10:26:00, Petr Zlatohlávek

Zabíjení a okradení Admina je zakázáno bude trestáno dočasným zablokováním postavy, která tento útok vedla. Dále pak snížením alignmentu na -1000. Admin je tu pro vás abyste vy mohli hrát. Admin tu není pro vaše potěšení ze zabíjení.
English: Killing Admina is forbidden, he will be punished by temporarily blocking the character that led the attack. Next, lower the alignment to -1000. Admin is here for you to play. The Admin is not here for your pleasure of killing.
Aktualizováno 23. října 2017, 12:15:42, Aleš Mach

V případě, že bude vyhlášen Event, bude tato informace prezentovávna v Global chatu s dostatečným předstihem. Zúčastnění není povinné, záleží pouze na vašem rozhodnutí, zda se zúčastníte nebo ne. Ovšem pokud si někdo bude stěžovat, že ostatní rody dostávají ceny a hráč se sám nezůčastní, nebude na tuto skutečnost brán zřetel, jelikož všichni dostali stejnou nabídku.
English: If Event is announced, this information will be presented in the Global Chat well in advance. Participation is not mandatory, it depends only on your decision whether to participate or not. However, if someone complains that the other generations receive prizes and the player does not take part in it, this will not be taken into account, as everyone has the same offer.
Aktualizováno 22. října 2017, 10:30:37, Petr Zlatohlávek

Pokud máte podezření na porušení pravidel je třeba čin zdokumentovat. V případě levitujících předmětů nebo artistických kopusků apod... postačí screenshot (klávesa F12). V ostatních případech je potřeba pořídit video (např. FRAPS) a zaslat tento pořízený materiál Adminům. Admini pak rozhodnou o dalším postupu. V žádném případě nechoďte za adminem s maličkostmi. Nejdříve si problém vyřešte jako hráči mezi sebou. Admin bude řešit pouze činy, které nelze vyřešit přímo mezi hráči a které budou řádn
English: If you suspect a violation of the rules, the action must be documented. In the case of levitating objects or artistic kicks etc ... a screenshot (F12 key) is sufficient. In other cases, you need to make a video (such as FRAPS) and send this material to Admins. The administrators then decide on the next steps. In any case, do not go with the admin with the little ones. First, solve the problem as a player with each other. Admin will only deal with actions that can not be resolved directly betwee
Aktualizováno 22. října 2017, 10:27:20, Petr Zlatohlávek

Je zakázáno bourat budovy, které přímo nesouvisí s útokem na cizí claim. Zbourat se může např. brána nebo hradba. Bourání a jiné poškozování monumentů je přísně zakázáno. V případě porušení tohoto pravidla bude hráč vyhozen ze serveru a jeho postava zablokována do konce JH. Dále pak bude poškozenému rodu umožněna náhrada.
English: It is forbidden to bury buildings that are not directly related to the attack on a foreign claim. For example, a gate or a wall may fall over. Breaking and other damage to monuments is strictly forbidden. In the event of a violation of this rule, the player will be thrown out of the server and his character blocked until the end of the JH. In addition, the damaged family will be able to compensate.
Aktualizováno 22. října 2017, 10:31:13, Petr Zlatohlávek

Zákaz používání levitujících předmětů (např. překonávání překážek, blokování skladů a budov, spawning na nedostupné truhly, atd...). Taktéž je zakázáno používat artistické kousky na překonávání hradeb např. 2 koně a postava na sobě, nebo kůň a 2 postavy. Kdo bude přistižen při této činnosti např. při hodince, bude vyhozen ze serveru a následně bude zablokována jeho postava. Pokud si jeden hráč stoupne na jednoho koně či s koněm přeskočí hradbu a vyžije tak špatně srovnaný terén , není to bráno
English: Ban on the use of levitating items (eg overcoming obstacles, blocking warehouses and buildings, spawning on unavailable chests, etc ...). It is also forbidden to use artistic pieces to overcome walls, eg 2 horses and a character wearing, or horse and 2 figures. Who will be caught during this activity, for example, during a clock, will be dropped from the server and will then be blocked by his character. If one player rises on a horse or a horse skips a wall, it is not taken as an artistic piec
Aktualizováno 23. října 2017, 12:09:09, Aleš Mach

Kdo bude využívat jakýkoli bug hry, bude vyhozen ze serveru a jeho postava bude dočasně zablokována. Pokud bude hráč přistižen opakovaně, bude následovat kompletní smazání jeho postavy.
English: Who will use any game bug will be dropped from the server and his character will be temporarily blocked. If the player is caught repeatedly, the player will be completely erased.
Aktualizováno 22. října 2017, 10:30:53, Petr Zlatohlávek

Pokud hráč na serveru nebude aktivní více jak 30 dní, tak jeho postava bude kompletně smazána. Veškeré skilly apod. budou odstraněny bez náhrady.
English: If the player on the server is not active for more than 30 days, his character will be completely deleted. All skills, etc., will be removed without compensation.
Aktualizováno 22. října 2017, 10:31:35, Petr Zlatohlávek

Každý hráč smí mít jen jednu postavu. V případě dvou a nebo více vytvořených postav, bude ponechána pouze ta nejnovější. Ostatní budou odstraněny včetně všech skillů. Dále pak bude u nové postavy nastaven ten alignment, který je nejnižší. Pokud si založíte druhou postavu a původní smažete, stávající alignment bude přenesen na postavu novou.
English: Each player may have only one character. For two or more created characters, only the most recent ones will be left. Others will be removed including all the skills. Next, the new character will be set to the lowest alignment. If you create a second character and delete the original, the existing alignment will be transferred to a new character.
Aktualizováno 22. října 2017, 10:30:20, Petr Zlatohlávek

Zabíjení a jiné obtěžování hráčů je povoleno pouze mimo claim. Totéž platí i pro srážení koněm např. za účelem vytlačení z claimu. V případě obrany je zakázáno útočit z claimu na hráče, kteří se nacházejí mimo konkrétní claim. V případě porušení tohoto pravidla bude hráč napomenut a u jeho postavy bude snížen alignment o 50. V hodince se může zabíjet i v rámci claimu.
English: Killing and other harassment of players is allowed only outside the claim. The same applies to horse-drawn horses, for example, in order to get rid of the claim. In the case of defense, it is forbidden to attack from a claim on players who are outside a particular claim. In the event of a violation of this rule, the player will be warned and his alignment will be reduced by 50. He may also be killed in a watch through a claim.
Aktualizováno 22. října 2017, 10:23:37, Petr Zlatohlávek

Každá nová guilda má 14-ti denní ochranu, která zaniká, pokud jakýkoli hráč z guildy pod ochranou zaútočí na ostatní hráče nebo jakkoli bude znepříjemňovat hru ostatním (kácení mladých stromků, zasypávání polí adpod...). Pokud někdo zaútočí na hráče z guildy pod ochranou, bude mu snížen alignemt o 100 a hracova postava bude BAN na 24 hodin
English: Each new guild has a 14-day protection that goes away if any guild player under protection attacks other players or otherwise makes the game more difficult (the felling of young trees, popping fields, etc.). If someone attacks a Guild player under protection, he will be downgraded by 100.
Aktualizováno 23. října 2017, 12:11:53, Aleš Mach

Zákaz používání vulgarismů vůči ostatním hráčům, nebo jejich zesměšňování v rámci global chatu. Prozatímní postih bude vyhození ze serveru. Což by mělo stačit na to, abyste vychladli, než se opět nalogujete do hry. Pokud se bude tento prohřešek stále opakovat, dojde ke smazání postavy a následnému blokování Steam účtu (permanentní BAN). Pokud se budete urážet, nebo nadávat ostatním hráčům na local chatu, pak se nebude provinilec trestat, neboť je zde možnost nadávku přímo oplatit killem urážejíc
English: Prohibition of using vulgarisms against other players or mocking them in a global chat. A provisional penalty will be dropped from the server. Which should be enough for you to cool before you log into the game again. If this error persists, the character will be deleted and the Steam Account (permanent BAN) blocked. If you offend or blame other local chat players, then the guilty person will not be punished, because there is a possibility of bribery directly retaliating with the killer of the o
Aktualizováno 22. října 2017, 10:25:27, Petr Zlatohlávek

Na serveru platí přísný zákaz používání nicku kontroverzních postav. Nebudeme tolerovat žádné nicky fašistů, komunistů , politiku a dalších zločineckých organizací, jak z minulosti, tak současnosti. V opačném případě dojde k smazání postavy.
English: The server strictly prohibits the use of controversial characters. We will not tolerate any Nicky Fascists, Communists, and other criminal organizations, both past and present. Otherwise, the character will be deleted.
Aktualizováno 23. října 2017, 12:11:03, Aleš MachTento web vytvořil Zlaťas